Thành tựu

Med-Aid cung cấp các thiết bị chẩn đoán và điều trị ung thư, phần mềm lập kế hoạch (TPS) và quản lý thông tin bệnh nhân và giám sát quá trinh xạ trị (OIS|R&V) từ năm 2000 đến 2013.

Hệ thống gia tốc tuyến tính xạ trị ung thư LINAC: 12 máy
Hệ thống máy CT mô phỏng - CT SIM: 07 máy
Hệ thống xạ phẫu Gamma knife: 02 máy
Hệ thống xạ hình SPECT: 05 máy
Hệ thống chẩn đoán hình ảnh PET/CT: 01 máy
Hệ thống phần mềm TPS và OIS|R&V: 17 hệ thống