Điều trị ung thư

Nhóm thuốc receptor peptid phóng xạ trong điều trị ung bướu

Hiện nay PRRT đã thực hiện với receptor somatostatin và receptor của u thần kinh nội tiết cholecystokinin - 2 : (CCK2). Các receptor này đã được dùng với các chất đặc hiệu là các chất tương tự octreotide hoặc các chất tương tự chọn lọc của CCK2.

Giá trị của PET và PET/CT trong chẩn đoán và mô phỏng lập kế hoạch xạ trị ung thư tuyến tiền liệt

Ở Việt Nam, Mai Trọng Khoa và cộng sự lần đầu tiên thành công trong việc ứng dụng kỹ thuật PET/CT mô phỏng lập kế hoạch xạ trị điều biến liều (IMRT) cho bệnh nhân UTTTL. Ngoài ra PET/CT cũng được sử dụng để đánh giá hiệu quả điều trị cho các bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt. PGS.TS.

Trang