Đào tạo

Đào tạo Bác sĩ, Kỹ sư vật lý, kỹ sư điều hành máy tại các trung tâm phù hợp với hệ thống Bệnh viện đã lắp đặt:

 1. Đào tạo Bác sĩ
  • Tại các Viện, các Trung tâm Xạ trị ở trong và ngoài nước
 2. Kỹ sư vật lý:
  • Trước vận hành: đào tạo từ 1-3 tháng;
  • Sau khi lắp đặt: tiếp tục hỗ trợ bằng cách gửi kỹ sư tới làm việc tại dự án 1-3 tháng;
 3. Kỹ thuật viên:
  • Trước vận hành: tại các Viện, trung tâm Xạ trị trong và ngoài nước
  • Sau lắp đặt: hướng dẫn tại chỗ cách thức vận hành và sử dụng thiết bị.